Outsoursing sprzedaży
../innovaeditor/assets/uslugi/1.jpg

W warunkach optymizacji oraz uszczelniania się rynku handlu detalicznegona Ukrainie, liczni producenci i operatorzy sprzedaży poszukują dodatkowych sposobów oszczędzania i obniżenia wydatków, podwyższenia skuteczności swego biznesu, znajdując w wielu przypadkach odpowiednie rozwiązania w dziedzinie outsoursingu.


W trudnej sytuacji ekonomicznej i przy mocnej konkurencji bardzo ważny jest wybór kierunku nastawionego na maksymalną skuteczność biznesu. Rozwój firmy w warunkach kryzysu bezpośrednio zależy od tego w jakim stopniu jest ona skupiona na swojej działalności podstawowej.


Outsoursingjest jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających się skupić na uzyskaniu wydajności  w podstawowym zakresie działalnosci. Jeśli firma przekazuje koordynowanie części swoich funkcji drugorzędnych fachowym partnerom biznesowym, wydajność działalności wzrasta kilkakrotnie.


Informacja: 


Retail outsoursing (od ang. retail outsourcing: wykorzystanie zewnętrznego źródła/zasobu w handlu detalicznym) - jeden z rodzajów outsoursingu procesów biznesowych który polega na przekazywaniu szeregu funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa handlu detalicznego zewnętrznym wykonawcom wyspecjalizowanym.


Outsourser – organizacja wyspecjalizowana klasy B2B, usługodawca outsoursingu. Cechą główną organizacji outsoursingowej jest wyróżnienie w biznesie procesu kluczowego świadczenia usług które dla innych jednostek są funkcjami pomocniczymi.


Outsoursingsprzedaży:


Nasza Firma świadczy szerokie spektrum usług w zakresie retail outsoursingu; nasze usługi nastawione są między innymi na poszukiwanie oraz zaangażowanie nowych partnerów biznesowych, pracę z kanałami sprzedaży, wprowadzenie towarów w sieci handlowe, organizację oraz kontrolę zaopatrzenia w zasoby oraz funkcji obliczeniowo-kasowych w placówce handlowej. Nasi eksperci realizują również zespół usług związanych z dostarczaniem towarów od producenta do określonego miejsca na półce sklepu, między innymi przemieszczanie się, przechowywanie w magazynie, wykonanie przelewów bankowych, kontrola towarów na kontuarze oraz merchandising.


Oprócz tego towarzyszymy naszym klientom w kwestiach związanych z kompletowaniem towarów (opakowanie, przydzielanie).


Nasi specjaliści realizuja organizację całego procesu biznesowego „pod klucz”, łącznie z kreowaniem, doborem i kształceniem personelu, zapewniając regularną kontrolę jakości świadczonych usług, oraz prowadząc rzetelne zapisy wymaganej dokumentacji zezwalającej.


Wychodząc z potrzeb Klienta, możliwe są następujące rodzaje współpracy:


pełny outsoursingsprzedaży: (łączy przekazanie outsourserowi do 90% objętości pracy firmy-zleceniodawcy w zakresie sprzedaży)

outsoursingczęści procesu sprzedaży (analiza rynku, monitorowanie konkurentów, poszukiwanie zleceniodawców, prowadzenie negocjacji, wprowadzanie towarów do kanałów sprzedaży)

outsoursing skierowany na konkretny segment konsumentów lub kanały sprzedaży (format placówek handlowych, położenie geograficzne, lokalizacja miejsca dokonania zakupów, socjalne i kulturalne szczegóły i inne)

outsoursingzorientowany na konkretny produkt (kategorię towaru)

wspólnyoutsoursing: strony umowy występują jako partnerzy)


Wykaz usług świadczonych Klientom w ramach outsoursingu detalicznego:

Analiza rynku, konkurentów, popytu

Wypracowanie strategii sprzedaży i promowanie produktów Klienta

Poszukiwanie oraz zaangażowanie nowych klientów i partnerów biznesowych

Organizacja i przeprowadzenie negocjacji, prezentacji, wystaw i inne

Przygotowanie i zawarcie Umów

Praca z dokumentamiw imieniu Klienta

Wsparcie prawnicze transakcji Klienta

Praca z kanałami sprzedaży, między innymi:

-wprowadzenie towarów Klienta do określonych kanałów sprzedaży

-umieszczenie na określonej półce i towarzyszenie towarom Klienta w kanałachsprzedaży

-organizacja i przechodzenie eksperymentów w kanałach sprzedaży

-umieszczenie sprzętów handlowych Klienta w kanałach sprzedaży

-promowanie towarów Klienta w kanałach sprzedaży

Wsparcie logistyczne Klienta, między innymi:

-koordynacja planu przesyłek

-dostosowanieproduktówdowymagańkanałówsprzedaży

Kształcenie i wsparcie personelu Klienta w kwestiach podwyższenia skuteczności sprzedaży.

 

 

DZIAŁANIE

WYNIK

1

Przeanalizować rynek/ kanał sprzedaży:

Klient zna objętość kanału, co, ile, w jakiej cenie i jak pomyślnie sprzedają  konkurenci.  Jakie towary sprzedają się lepej / gorzej. Wie, co jest potrzebne w kanale, w jakiej cenie, w jakiej objętości, pod jakimi warunkami.

 

1.1.jak sprzedają się towary konkurentów (asortyment/objętości/sezonowość/dynamika/ceny/pozostałości)

1.2.na jakich warunkach

1.3.jaka skuteczność promocji konkurentów

2

Wprowadzić towar do narodowej / regionalnej sieci:

Towar wprowadzony do sieci z korzystnymi dla nas warunkami

 

 

2.1. prowadzenie negocjacji z sieciami

2.2. wprowadzenie do asortymentu głównego

2.3. do asortymentu promocyjnego (czasowego)

2.4. przechodzenie eksperymentu w sieci

2.5. wprowadzenie towaru do całej sieci

2.6. wprowadzenie towaru do określonych placówek handlowych (w zależności od formatu / regionu)

3

Wprowadzić towar do portfelu dystrybutora

Towar wprowadzony  do portfelu dystrybutora na korzystnych dla Klienta warunkach

 

 

3.1. prowadzenie negocjacji z dystrybutorami

3.2. do głównego cennika na warunkach ogólnych

3.3. towar ogniskowy

3.4. powstawanie zespołu ogniskowego

4

Merchandising (kompleks),  a w tym:

Towar umieszczony w placówce handlowej skutecznie, zgodnie z wypracowanymi normami i standardami Klienta

 

 

4.1. wypracowanie standartów obecności  i planogram

4.2. wyłożenie towaru w kanałach sprzedaży

4.3. wypracowanie i umieszczenie sprzętu handlowego

4.4. wypracowanie, produkcja i umieszczenie POS materiałów

5

Polecenia dotyczące skutecznego promowania/ stymulowania sprzedaży, a w tym:

Towar skutecznie promowany w kanałach sprzedaży

 

 

5.1. BTL kroki, a w tym promocje oraz akcje

5.2.АTL kroki

5.3. porady w kwestii wypracowania kroków

5.4.drukowane publikacje sieci

5.5. zespół promowania w sieciach oraz przez dystrybutorów

6

Wsparcie logistyczne (porady, lobbowanie interesów, przestrzeganie wymóg kanałów sprzedaży)

Towar dostarczany jest do kanałów sprzedaży najbardziej skutecznie, z minimalnymi wydatkami

7

Proces umowny (konsultacja,wsparcie, lobbowanie interesów)

Kwestie opłaty, należności oraz procesu negocjacji umów rozwiązywane są na bieżąco i na rzecz Klienta

8

Opieka kwestii opłaty (wsparcie opłat Klienta)

9

Optymizacja opłat (forma dokonania opłaty, praca z należnościami)


 

Z jakimi siecami narodowymi pracujemy:

 

Sieć/Region

RA Krym

Wschodni

Zachodni

Północny

Środkowy

Południowy

Podsumowanie

ATB

64

129

 

159

281

105

738

Auchan

 

 

1

6

1

2

10

Billa

 

3

 

27

5

4

39

EKO

 

10

2

73

9

11

105

Ekspansia

1

1

1

3

2

1

9

Fora

 

9

2

203

11

 

225

Furshet

 

3

16

32

24

5

80

Karavan

 

4

1

10

1

 

16

Kviza

1

8

5

39

10

4

67

Metro

 

3

7

5

7

5

27

Novus

7

 

4

20

1

 

32

Pako/Vopak

 

 

82

9

 

 

91

Silpo

10

28

36

75

44

61

254

Tavria

 

2

2

2

 

55

61

Varus

 

 

 

13

41

1

55

Brusnichka

 

92

 

18

27

13

150

EVA

 

45

 

52

77

70

244

Prostor

 

47

15

32

64

34

192

Podsumowanie

83

384

174

778

605

371

2 395

Dane z maja 2015

 

 

 

 

 

 

 
 
Przewagi  outsoursingu sprzedaży:


Obniżenie wydatków:

-zmniejszenie wydatków podatkowych, ubezpieczeniowych, emerytalnych, innych wpłat pracowników realizujących sprzedaż produktów;

-optymizacja wydatków na obsługę miejsc pracy zatrudnionych;

-sprowadzenie „płynności” kadr (własnych przedstawicieli handlowych) do zera;

-minimizacja wydatków na kzstałcenie pracowników pionu sprzedaży, ich zatrudnienie oraz szkolenie, opłacanie ich pracy;

-obniżenie wydatków na porady prawnicze i podatkowe, związane ze sprzedażami.

Podwyższenie skuteczności biznesu:

-eksperci w dziedzinie outsoursingu proponują lepsze, sprawdzone na praktyce modele i metodyki sprzedaży, zmniejszając w tak isposób wydatki na funkcje drugorzędne;

-używanie przez  firmęoutsoursingową wyspecjalizowanych metodyk i technologii;

-nie jest wymagane śledzenie zmian w warunkach prawnych z powodu przekazania funkcji na outsoursing;

-możliwość skupienia uwagi firmy na podstawowym kierunku biznesu, obniżenie lokaty środków w funkcjach drugorzędnych; 

-swobodniejsze korzystania z zasobów wewnętrznych firmy, brak potrzeby inwestycji kapitału, kiedy wydatki na takie funkcje są opcjonalne;

-zmiana oraz przekształcenie firmy w żaden sposób nie wpływa na już zbudowany system outsoursingu, dlatego jakiekolwiek nowości i przekształcenia w firmie odbywają się spokojnie;

-stała praca outsoursera bez urlopów i zwolnień lekarskich;

-sprzedaż towarów i usług dodatkowych.

Podniesienie bezpieczności biznesu:

-możliwość przerwania współpracy w każdej chwili (jeśli umowa to przewiduje);

-obniżenie ewentualnych ryzyków związanych z realizacją procesu sprzedaży;

-zewnętrzna struktura handlowa (outsourser) przez okres ważności Umowy nie może współpracować  z firmami-konkurentami firmy-zleceniodawcy (Klienta).

 

Opłata usług outsoursingu sprzedaży:


Kooperacja pomiędzy Outsourserem a Klientem regulowana jest przez Umowę. Outsourser otrzymuje pewien procent od sprzedaży albo ustaloną opłatę od firmy-zleceniodawcy. W ostatnim przypadku Outsourser zobowiązany jest do spełniania planu dostaw, jeśli jest to jednym z wymagań Klienta. 

 

Sukces całej pracy będzie zależał od ścisłej współpracy firmy-zleceniodawcy a Outsoursera. Wszyscy pracują dla Klienta.

Ale najważniejsze – to WYNIK.

 

Zamówienie usługi

 

Możecie Państwo również zawsze skorzystać z innych naszych usług:

 

 Outsoursing sprzedaży